ทำอย่างไรดี ถ้ากองทุนที่มีกำลังหมดอายุ

ทางเลือกที่ 1 เลือกถือ หลังจากครบกำหนด หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน หรือสัดส่วนการลงทุนในหุ้นยังไม่เกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่จำเป็นต้องรีบขายกองทุน ที่ครบกำหนด เพราะการลงทุนนี้ต่อเนื่องก็เหมือนท่านกำลังลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทย เพราะ นั้นเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นระยะยาวเป็นหลัก ซึ่งการลงทุนในระยะยาวนั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีด้วย ถึงแม้ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาการลงทุนจะมีความผันผวนจากหลายปัจจัย แต่ข้อมูลจาก Morningstar Direct พบว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน ย้อนหลัง 5 ปี ยังให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยมีค่าประมาณ 4.32% ดังนั้นถ้าผู้ถือหน่วยลงทุนยังพอใจกับผลการดำเนินงานของกองทุนที่ผ่านมา เห็นว่ากองทุนยังมีนโยบายการลงทุนที่น่าสนใจ มีผลตอบแทนย้อนหลังที่ดี และมีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่อง การเลือกถือ ต่อหลังจากครบกำหนดเงื่อนไขก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวได้ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้เกิดความต่อเนื่องในการลงทุน และประหยัดค่าธรรมเนียมในการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย

ทางเลือกที่ 2 ขายกองทุนที่ครบกำหนด ผู้ถือหน่วยหลายคนเชื่อว่าหากไม่มีการต่ออายุกองทุน แล้วตลาดหุ้นจะตก เพราะผู้ถือหน่วยที่มีกองทุน ครบกำหนดอาจจะขายกองทุนออก และเงินลงทุนในกองทุน ที่จะช่วยพยุงตลาดหุ้นจะลดลงอย่างไรก็ตามจากข้อมูลของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) พบว่ากองทุน มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ทั้งหมด 386,689 ล้านบาท (31 พ.ค. 2562) คิดเป็นประมาณ 3% ของมูลค่าตลาดหุ้นไทยเท่านั้น จะเห็นว่ามูลค่าสินทรัพย์ของกองทุน มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีกองทุน ครบกำหนดแล้วน่าจะทยอยขายหน่วยลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าจะเทขายพร้อมๆ กัน
ทางเลือกที่ 3 สับเปลี่ยนกองทุนที่ครบกำหนดเข้ากองทุนรวม RMF สำหรับบางท่านที่มักจะขายกองทุนที่ครบกำหนดออกไป แล้วนำเงินก้อนที่ได้มาวนซื้อกองทุน ใหม่เพื่อจะได้สิทธิลดหย่อนในปีภาษี หลังจากนี้คงทำแบบนั้นไม่ได้อีกแล้ว เพราะปี 2562 นี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายแล้ว

แต่ถ้าท่านยังต้องการใช้เงินก้อนเดิมลงทุนเพื่อประหยัดภาษี ขอแนะนำให้ขายกองทุน ครบกำหนดแล้ว นำเงินนั้นมาลงทุนต่อในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แทน เนื่องจากกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเก็บเงินก้อนไว้ใช้ในยามเกษียณ และนอกจากนั้นยังสามารถนำเงินที่ลงทุนใช้ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกองทุน แต่กองทุน RMF มักจะถูกมองข้ามอยู่เสมอ เพราะเงื่อนไขกองทุนที่ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยนิยมซื้อ ทั้งที่จริงๆ แล้วกองทุน RMF มีข้อดีเยอะมาก